ยุวชนประชาธิปไตย

❤️ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565”

🗓เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2565

📌ประกาศผลการคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2565

💻อบรมออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565
⏰ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 15.30 นาฬิกา

✌️😘ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ เสื้อ หมวก และเข็มวิทยฐานะเป็นยุวชนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับยุวชนประชาธิปไตยได้ทุกกิจกรรม

📚จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 2 คน เท่านั้น (กรุงเทพมหานคร 8 คน) อ้างอิงตามสถานศึกษาปัจจุบัน

✍🏻กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/pfXLi6V2E7ag72BAA

🎥และจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองในรูปแบบสร้างสรรค์ ไม่จำกัดเทคนิค ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งตอบคำถามว่า “ถ้าท่านได้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ท่านจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?” (ขนาดห้ามเกิน 100mb)

🙋‍♀️❓สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเฟซบุ๊ก “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” หรือโทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 5 ในวันและเวลาราชการ

🔍หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน
- เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี
- กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐ และเอกชน

✅คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้นำ อาทิ ประธานโรงเรียน/ ประธานชมรม/ ประธานนิสิต นักศึกษา/ กรรมการ
2. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา
4. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา
6. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ยกเว้นกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ออนไลน์ ปี 2563 และ 2564)

“ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่า คือชีวิตที่มีคุณธรรม” ดูน้อยลง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น